Ενημέρωση

Διακήρυξη για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Μάνης (CPV: 90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)

Διακήρυξη για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Μάνης (CPV: 90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 3-4-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 3-4-2024

Ανακοίνωση Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου

Ανακοίνωση Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1064/12.02.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1064/12.02.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την πλήρωση μίας (1) θέσεως μερικής απασχόλησης για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Δυτικής Μάνης