Οργανόγραμμα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος: Γιώργος Χιουρέας
Τηλ.: 2721360924 – 2721360936

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Τηλ. :  2721360913

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπαζίγος
Τηλ.: 2721360926

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπεύθυνος: Δημήτριος Διαμαντέας
Τηλ. :  2721364500
Φαξ:  27210 64113
email: d.lefktrou@kep.gov.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Υπεύθυνοι: Μαρία Μακρή (για Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου)
Τηλ.: 2721360916-2721360906
Κωνσταντίνος Ψαρρέας (για Δημοτική Ενότητα Αβίας)
Τηλ.: 27213 60409
Φαξ: 27210 71636

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
Υπεύθυνος:  Μαριάννα Κωνσταντοπούλου
Τηλ.: 2721360916

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Υπεύθυνος: Βασιλική Καστριτσέα
Τηλ.: 2721360900
Φαξ: 27210 64100

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπεύθυνος: Μιχάλης Ζάρτουλας
Τηλ.: 2721360906

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνοι:

Μαρία Περιστέρη
Τηλ.: 2721360927

Επαμεινώνδας Παυλέας
Τηλ.: 2721360918

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνος: Παντελής Συτμαλίδης 
Τηλ. : 2721360923

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνοι: Άννα Νικητοπούλου
Τηλ.: 2721360922 – 2721360915

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνοι: Ιουλία Εξαρχουλέα
Τηλ.: 2721360907

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ – ΦΟΡΩΝ
Υπεύθυνοι: Μαρία Καπιτσίνου, Ευαγγελία Ρούση
Τηλ.: 2721360919- 2721360904

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Υπεύθυνος: Μαρία Μακρή
Τηλ.: 2721360906

ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος: Καπιτσίνου Μαρία
Τηλ.: 2721360919

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος: Γραμματεία Δημάρχου
Τηλ.: 2721360924-2721360936