Αντιδήμαρχοι

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία από 5/1/2024 μέχρι 4/1/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Βαβαρούτσο Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αγροτικής οδοποιίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών.
 • Των έργων αγροτικής οδοποιίας.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.

2. Τον κ. Γιατράκο Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Εμπορικών δραστηριοτήτων, Ύδρευσης και αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •  Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.

3. Τον κ. Χρηστέα Δημήτριο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων εξαιρουμένης της Αγροτικής οδοποιίας .
 • Των θεμάτων Αθλητισμού.
 • Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του Δημάρχου.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας τους.

4. Τον κ. Κομπότη Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένων υπηρεσιών Αβίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και καθαριότητας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αβίας, τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας και την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.

5. Τον κ. Παπαμικρουλέα Κωνσταντίνο, άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην και τόπο αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.