Αντιδήμαρχοι

Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία από  5ης-7-2021 έως 31-8-2022 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας (Συνδυασμός ΝΙΚΗ) κ. Μπασάκο Παναγιώτη χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ ύλην της παρακάτω αρμοδιότητες.

– Τον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας και των προμηθειών
– Την οργάνωση και λειτουργία του προσωπικού και της αλληλογραφίας.
– Τον έλεγχο της πάσης φύσεως κληροδοτημάτων του Δήμου.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας (Συνδυασμός Ανεξάρτητη κίνηση ενεργών Πολιτών για την Δυτική Μάνη) κ. Ανδροβιτσανέα Ευάγγελο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες

– Την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και των πάσης φύσεως τεχνικών θεμάτων και της δημοτικής περιουσίας.
– Των θεμάτων διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
– Την αποκατάσταση των παιδικών χαρών.

3. Στον ορισμένο Αντιδήμαρχο ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Λυμπερέα Χρήστο συνεχίζει να του παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ ύλην  τις παρακάτω αρμοδιότητες.

– Την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση και βιολογικών καθαρισμών.
– Της Πολιτικής Προστασίας
– Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
– Την εποπτεία των παραλιών , αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας (Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΤΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ) κ.  Λουκαρέα Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει Καθ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες.

– Της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων
– Του ηλεκτροφωτισμού.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας ( Συνδυασμός ΝΙΚΗ) κ Βαβαρούτσο Χρήστο στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ ύλην και τόπο αρμοδιότητες.

– Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του Δημάρχου
– Της κυκλοφορίας (σήμανση οδών, στάθμευση κλπ).
– Της διαχείρισης αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων.
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Αβίας.
– Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται Δ.Ε. Αβίας.

6. Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο για τα νεκροταφεία του Δήμου το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ) κ. Κουκή Κων/νο.

7. Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο για το περιβάλλον και το Πράσινο του Δήμου το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ) κ. Κατσουλέα Ευάγγελο.

8. Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο για τα θέματα αθλητισμού και νεολαίας τη Δημοτική Σύμβουλο της μειοψηφίας (Ν.Ι.Κ.Η.) κα Φαληδέα Γεωργία.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6944228129, bassakosp@hotmail.com

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6943484100, epandrovitsaneas@gmail.com

ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6973992747

ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6936478895,  geo.loukareas@gmail.com

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6988798654 , 6988798654xrhstos@gmail.com

ΦΑΛΗΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6972176078,  georgia71106@yahoo.com

ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 6977169224