Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Δικαιολογητικά

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα  Δ.Ο.Υ. του αιτούντος των τελευταίων δύο [2] ετών

στο οποίο θα φαίνεται ότι υποβάλλει φορολογική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και  ότι  διαμένει μόνιμα σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας,
ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον  Πρόεδρο ή τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας που  κατοικεί μόνιμα ο αιτών, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο αιτών διαμένει στην συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα τουλάχιστον δύο [2]  χρόνια.

Αρμόδια Υπηρεσία
Ληξιαρχείο
Τηλ.: 27210 64128  (για Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου)
27213 60408  (για Δημοτική Ενότητα Αβίας)