Βεβαίωση Για Πλάτος Δρόμου

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση ιδιοκτήτη
  2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ.: 2721360922-2721360915