Πολιτικοί Γάμοι

Ο πολιτικός γάμος τελείται στο Δημαρχείο του Δήμου στη Καρδαμύλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. [τυχόν δαπάνη για το στολισμό της αίθουσας βαρύνει τους μελλόνυμφους].
Οι μελλόνυμφοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τις άδειες γάμου, προκειμένου να οριστεί η ημέρα και η ώρα τέλεσης του πολιτικού γάμου.
Πριν την τέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι συντάσσουν την Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων.
Μετά τη τέλεση του πολιτικού γάμου συντάσσεται η Δήλωση Τελέσεως Πολιτικού Γάμου, η οποία υπογράφεται από τον Δήμαρχο, τους συζύγους και από δύο μάρτυρες.

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Η άδεια γάμου εκδίδεται στο τόπο της μόνιμης κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου [για τον κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά.]

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση προς το Δήμαρχο
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή αγαμίας [από το Δημοτολόγιο]
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του με το άτομο που πρόκειται να παντρευτεί κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356,1357, 1359, 1360, 1362 και 1365 του Α.Κ
5. Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 €

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ
1. Εφόσον κατατεθεί η αίτηση με τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου, συντάσσεται σχετική γνωστοποίηση, η οποία αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου για [7] ημέρες. Αφού παρέλθουν οι [7] ημέρες, χωρίς να γίνουν καταγγελίες, εκδίδεται η άδεια γάμου.
2. Η άδεια γάμου ισχύει [6] μήνες.
3. Οι μελλόνυμφοι παραλαμβάνουν την άδεια γάμου και είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τόπο της τέλεσης του γάμου.
4. Στην περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός απαιτείται: α] βεβαίωση από την προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή ότι δεν υπάρχει κώλυμα να τελέσει το γάμο, β] ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, διαβατήριο με άδεια διαμονής σε ισχύ για τους πολίτες των χωρών εκτός Ε.Ε. Τα ανωτέρω [εκτός από το διαβατήριο] κατατίθενται με επίσημη μετάφραση και σφραγίδα APOSTILE, όπου απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία
Ληξιαρχείο
Τηλ.: 27210 64128 (για Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου)
27213 60408 (για Δημοτική Ενότητα Αβίας)