Άδειες Εγκατάστασης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά

Αίτηση για άδεια εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος βάσει του Παραρτήματος Β της Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/Β/2017) πλήρως συμπληρωμένη

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 2721360906