ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 6Ω39ΘΩ9Χ-Ξ8Ψ500/9-8-2022)