Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δυτικής Μάνης

Την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 75 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε, περίπτωση α, σελ. 3): Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικώς μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση του προγράμματος (λογισμικού) Zoom, λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών (41). Παρακαλούνται τα μέλη (https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΙΠΩ9Χ-Ζ98?inline=true) να επικοινωνήσουν έως την Πέμπτη 24/03 με τον Πρόεδρο, είτε τηλεφωνικώς στο 6976099420, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (vkyvelos@hotmail.com), για να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμούν να σταλεί η ηλεκτρονική πρόσκληση, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη. Μπορούν, επίσης, να προτείνουν θέματα για την ημερήσια διάταξη, να τους παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος (λογισμικού) Zoom, ή/και οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1