Πρόσληψη Πυροφυλάκων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 37/2021(ΑΔΑ: ΩΝΕ3Ω9Χ-ΛΝΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 74885/14-5-2021 (ΑΔΑ:6Ι9ΦΟΡ1Γ-ΑΓ3) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας τριών(3) ατόμων,
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε από εδώ:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση 2