Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης που θα δείτε πατώντας στο αρχείο εδώ