Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «διάθεση και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης » η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed (16)