Πρόσκληση Υποβολής Προσφορά: Ελαιοχρωματισμός του Λυκείου Καρδαμύλης του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Ελαιοχρωματισμός του Λυκείου Καρδαμύλης του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα των εργασιών ελαιοχρωματισμού του Λυκείου Καρδαμύλης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ