Πρόσκληση Υποβολής Προσφορά: Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο για ένα έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.