Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 )

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ».

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, οδικών καθρεπτών και λοιπών υλικών οδικής σήμανσης η
οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ .