Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 )

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τον έλεγχο και χλωρίωση των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την εν θέματι εργασία η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.