Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 )

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση οικονομικο-τεχνικής προσφοράς ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σε ιδιωτικό οικονομικό φορέα της υπηρεσίας ελέγχου της ποιότητας πόσιμου ύδατος ύδρευσης, χλωρίωσης των δεξαμενών ύδρευσης και επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός έτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.