Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: « προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.