Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων- οικοδομικών υλικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.