Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. 5η Παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης:<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>
2. Έγκριση των όρων και της σκοπιμότητας του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση της πράξης: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΚΙΤΡΙΕΣ>
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ>
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ>
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ>
6. Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.
7. 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ>
8. 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ>
9. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 270/1981
10. 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ>
11. Επέκταση της από 13.4.2022 Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταβατικής διαχείρισης μέρους των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης
12. Επέκταση της με αριθμ. πρωτ. 6430/8.8.2022 Σύμβασης μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης
13. Κοπή δένδρων στον οικισμό Μάλτας Κοινότητας Σταυροπηγίου και κοπή δένδρου στον οικισμό Στούπας Κοινότητας Νεοχωρίου
14. Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Στούπας Κοινότητας Νεοχωρίου
15. Απόφαση για έκφραση τιμής στον Μανιάτη Πυροσβέστη Κωνσταντίνο Νίκα και στην 1η ΕΜΑΚ για την προσφορά τους στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.
16. Οικονομική ενίσχυση του 9ου Φεστιβάλ ελιάς και ελαιολάδου
17. Παραχώρηση αίθουσας (Δ. Συμβουλίου) πρώην Δημαρχείου Κάμπου
18. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού σχολείου Καρδαμύλης
19. Παραχώρηση γηπέδου Καρδαμύλης
20. Απόφαση για δημιουργία ετήσιου Φεστιβάλ μουσικών ντοκιμαντέρ κινηματογράφου
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Μάνης οικονομικού έτους 2023
22. Αποδοχή χρηματοδότησης Γ΄ τακτικής επιχορήγησης έτους 2023
23. Αποδοχή χρηματοδότησης από Κ.Α.Π. έτους 2023 για ορεινούς Δήμους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 28-3-2023 PDF