Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης στις 21.12.2023 και ώρα 18:00 μ.μ

Παρακαλούμε όπως, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση και Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Μάνης, έτους 2024.
2. Έγκριση και Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δυτικής Μάνης, έτους 2024.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Α 21-12-2023