Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης στις 21.12.2023 και ώρα 19:00 μ.μ

Παρακαλούμε όπως, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κου. Μπαλακτάρη Κωνσταντίνου.
2. Πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος URBACT.
3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ενεχυριάσεων απαιτήσεων και μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) για την εκτέλεση
της υπηρεσίας <ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ> και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης για την υπογραφή αυτών.
4. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ενεχυριάσεων απαιτήσεων και μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) για την εκτέλεση
της υπηρεσίας <ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ> και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης για την
υπογραφή αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Β 21-12-2023