Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. 1ηΠαράταση προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 7095/01-09-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΟΠΣ 5132701.
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: <ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>.
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ>.
4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς Σωτηρίου Νικολ. Σκανδάλη.
5. Επικαιροποίηση τέλους Πολιτικού Γάμου.
6. Επικαιροποίηση τέλους Κοιμητηρίων.
7. Επικαιροποίηση τέλους κοινόχρηστων χώρων παραλίας, ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα.
8. Επικαιροποίηση τέλους κοινόχρηστων χώρων παραλίας, ποδήλατα, κανό.

9. Επικαιροποίηση τέλους παρεπιδημούντων.
10. Επικαιροποίηση τέλους Ακίνητης Περιουσίας [ΤΑΠ] .
11. Επικαιροποίηση τέλους σε ακίνητα υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα) .
12. Επικαιροποίηση τέλους ύδρευσης .
13. Επικαιροποίηση τέλους φωτισμού και καθαριότητας .
14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Μάνης.
15. Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Δυτικής Μάνης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 11-12-2023