Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως την 24η του Μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: “ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ”

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

Βασίλειος Κυβέλος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 24-7-2023 (1)