Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως, την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ¨ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ¨» στις 23-07-2023 και ώρα 11:00 το πρωί και στις 30-07-2023 και ώρα 11:00 το πρωί, για τη Γενική Συνέλευση-Εκλογές του Συλλόγου.
2. Έγκριση σκοπιμότητας του σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (άρθρο 99 Ν.3852/10).
3. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ> με ΑΔΑ 96Φ8Ω9Χ-ΡΝΦ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης.
4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ> με ΑΔΑ 9ΨΕΧΩ9Χ-Θ4Μ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης.
5. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ> με ΑΔΑ 96ΓΜΩ9Χ-ΣΙΦ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης.
6. Εισήγηση για χορήγηση μίας (1) ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στον οικισμό Ακρογιαλίου, της Κοινότητας Αβίας, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης κατόπιν αιτήσεως του κου Ζώτου Ιάσωνα.
7. Παράταση χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απεγκατάστασης τεσσάρων (4) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα.
8. Έγκριση εργασιών μερικής διαμόρφωσης και τοποθέτησης ράμπας για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Τραχήλας, Κοινότητας Τραχήλας, Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης.
9. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>.
10. Παράταση συνεργασίας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης με την Τράπεζα Πειραιώς έως 31-12-2023.
11. Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του αιτήματος που υποβλήθηκε στο Πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2023.
12. Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις Κοινότητες του Δήμου μας.
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Μάνης.
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023.
15. Λήψη απόφασης για λειτουργία του δικτύου ύδρευσης λόγω μείωσης της ποσότητας νερού, σύμφωνα με τον κανονισμό.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 31-7-2023