Πρόσκληση ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για τους καταλόγους ΚΗΣΚ 2021

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους για το έτος 2021 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021) για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι και τις 12-04-2021 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Μάνης (Καρδαμύλη-ΤΚ 24022 – τηλ. Γραφείου Πρωτοκόλλου 2721360901, Αρμόδιο γραφείο: Τεχνικό, τηλ.: 2721360922-915), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ατομικά, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

Την Πρόσκληση μπορείτε να την δείτε εδώ

Την Αίτηση Τύπου Ι για έργα μπορείτε να την δείτε εδώ

Την Αίτηση Τύπου ΙΙ για μελέτες & παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορείτε να την δείτε εδώ