Πρόσκληση για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης, των δύο Κ.Ε.Π. ( Αβίας και Λεύκτρου) και του δημοτικού παιδικού σταθμού της Τ.Κ. Κάμπου της Δ.Ε. Αβίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_23PROC013645976