ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να ασφαλίσει τα οχήματα και μηχανήματα έργου που διαθέτει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 . Η διάρκεια ασφάλισης αρχίζει από την 01.06.2021 και ώρα 23:59 και λήγει την 01.06.2022 και ώρα 23:59.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.