ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια δύο προγραμμάτων της SINGULARLOGIC ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) προγραμμάτων της SINGULARLOGIC με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ