ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου
Δυτικής Μάνης ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ