ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης: δείτε εδώ