ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 006/2023)

Προσκαλείστε σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, που θα γίνει δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 με  15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως ισχύει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν.4635/19 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, με το ακόλουθο μοναδικό θέμα {Απόφ ΥΠ.ΕΣ. 8481/10-2-2022 (ΦΕΚ 674/2022 τεύχος Β΄), Εγκύκλιος 577/α.π. 41109/9-5-2023}της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών».

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα  διότι  στις 23/6/2023 λήγει η σύμβαση των προηγούμενων προσληφθέντων εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ύδρευσης-αποχέτευσης) και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο δεν πρέπει ο Δήμος μας να μείνει χωρίς προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης,

Κυβέλος Βασίλειος