Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση

Η προμήθεια “Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση”, προϋπολογισμού 744.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 275712/10.08.2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 383949/07.11.2022 προέγκριση δημοπράτησης.

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός που εκτελείται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης βρίσκεται σε εξέλιξη.