Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση

Η προμήθεια “Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση”, προϋπολογισμού 744.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 275712/10.08.2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 383949/07.11.2022 προέγκριση δημοπράτησης.

Προέγκριση Δημοπράτησης

Για την υλοποίηση της προμήθειας υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 3857/28.04.2023 Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας με την εταιρεία KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με συμβατικό χρόνο υλοποίησης έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμβαση

Κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας ελήφθη παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης έως την 20η Νοεμβρίου 2023

1η Παράταση Συμβατικού Χρόνου

Τα υπό προμήθεια είδη έχουν ήδη τοποθετηθεί και εκκρεμεί η οριστική τους σύνδεση από τον ΔΕΔΔΗΕ.