ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 358.870,96 € + 86.129,03 € ( ΦΠΑ 24% ) = 445.000,00 €

Η ΜΟΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 358.870,96 € + 86.129,03 € ( ΦΠΑ 24% ) = 445.000,00 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και  οι σχετικές μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 191427.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29/09/2022 ώρα 11:00 π.μ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΔ Α.Ε.
Οδός: Λ. Ριανκούρ 78α, 11524 Αθήνα
Τηλ.: 2131310100, 2131310357
e-mail: a.draganigos@mou.gr
Ιστοσελίδα: www.mou.gr