ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 564.516,13 € + 135.483,87 € ( ΦΠΑ 24% ) = 700.000,00. €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 564.516,13 € + 135.483,87 € ( ΦΠΑ 24% ) = 700.000,00. €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και  οι σχετικές μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 190928.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2022, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03/10/2022 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου.