ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 184.984,00 € + 44.394,72 € (ΦΠΑ24%)=229.372,72 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 184.984,00 € + 44.394,72 € (ΦΠΑ 24%)= 229.372,72 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το ΕΕΕΣ και η σχετική μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 133808.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Την Μελέτη μπορείτε να την δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/09/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 27/09/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360923, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης