Χαρακτηριστική Εικόνα

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ» με προϋπολογισμό 70.967,74 € + 17.032,26 € (ΦΠΑ24%)=88.000,00 €.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ» με προϋπολογισμό 70.967,74 € +17.032,26 € (ΦΠΑ24%)=88.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και  οι σχετικές μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 94107.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06/10/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου.