ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝΚΟΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 582.258,06 € +139.741,94 € (ΦΠΑ24%)=722.000,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 582.258,06 € +139.741,94 € (ΦΠΑ 24%)=722.000,00 €.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και οι σχετικές μελέτες.
Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ο Α/Α συστήματος είναι 180050.
Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/09/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 04/10/2021 ώρα 10:00 π.μ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου