ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ» με προϋπολογισμό64.596,77 € +15.503,23 € (ΦΠΑ 24%)=80.100,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ» με προϋπολογισμό 64.596,77 € +15.503,23 € (ΦΠΑ 24%)=80.100,00 €.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και οι σχετικές μελέτες.
Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ο Α/Α συστήματος είναι 179958.
Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29/09/2021 ώρα 10:00 π.μ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου