Προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Δυτικής Μάνης»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Δυτικής Μάνης» με προϋπολογισμό 2.542.995,53 € + 610.318,93 € ( ΦΠΑ 24% ) = 3.153.314,46

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Προκήρυξη, η Διακήρυξη, το ESPD και  η σχετική μελέτη.

Ο Α/Α συστήματος είναι o 191652

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/05/2023 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης.