Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δήμου Δυτικής Μάνης για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ”

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ» με προϋπολογισμό 600.000,00 € + 144.000,00 € ( ΦΠΑ 24% ) = 744.000,00 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το ΕΕΕΣ και  η σχετική μελέτη.

Ο Α/Α συστήματος είναι 140738

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/01/20233 ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης