Ππρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για σύναψη σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο « Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Δυτικής Μάνης για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 από Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed (19)