ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1064/12.02.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 1064/12-02-2024 (ΑΔΑ:9ΡΜΤΩ9Χ-ΑΨΡ) Ανακοίνωσης για την πλήρωση μιας(1)θέσεως μερικής απασχόλησης, για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Καρδαμύλη 2902-2024