Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη

Η Υπηρεσία “Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη”, προϋπολογισμού 500.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 82107/10.03.2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απόφαση Ενταξης

Η Πράξη υλοποιείται από κοινού από τους Δήμους Δυτικής και Ανατολικής Μάνης και αποτελείται από τρία (3) υποέργα εκ των οποίων το Υποέργο 3 εκτελείται από τον Δήμο μας μέσω της σύναψης της υπ’ αριθμ. 7095/01.09.2022 Δημόσιας Σύμβασης με την εταιρεία  ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΙΡΙΣ ΑΕ.

Δημόσια Σύμβαση