ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4508/2017

Καλούνται οι δημότες, δικαιούχοι του παραπάνω ειδικού βοηθήματος να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας για επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

  • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους,  όλων των μελών του νοικοκυριού.
  • Δήλωση ακινήτων (Ε9)  όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής.
  • Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού.
  • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία άνω του 67%.
  • Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου, αν υπάρχει άτομο στη σύνθεση του νοικοκυριού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΡΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ:  2721360904  & 2721360924

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ