Διακήρυξη προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής σε παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής σε παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Οι προς δημοπράτηση χώροι για την εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής είναι οι εξής:

Θέση και εμβαδόν (τ.μ.)

παραχωρούμενης έκτασης

Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της έκτασης (ΕΓΣΑ 87)
Παραλία ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Κοινότητας Νεοχωρίου, Δ.Ε. Λεύκτρου

Εμβαδόν: 100,00 τ.μ.

Χ1:344538.27              Ψ1:4079352,97

Χ2:344544,00              Ψ2:4079347,38

Χ3:344535,27              Ψ3:4079338,43

Χ4:344529,54              Ψ4:4079344,02

Παραλία ΠΑΝΤΑΖΗ

Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Λεύκτρου

Εμβαδόν: 40,00 τ.μ.

Χ1: 347667.34    Ψ1: 4075652.70

Χ2: 347670.35    Ψ2: 4075654.86

Χ3: 347676.86    Ψ3: 4075646.49

Χ4: 347673.97    Ψ4: 4075644.10

Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίζεται η 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καρδαμύλης.

Θέση και εμβαδόν (τ.μ.)

παραχωρούμενης έκτασης

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία
Παραλία ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Κοινότητας Νεοχωρίου, Δ.Ε. Λεύκτρου

Εμβαδόν: 100,00 τ.μ.

7.200,00 € 720,00 €
Παραλία ΠΑΝΤΑΖΗ

Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Λεύκτρου

Εμβαδόν: 40,00 τ.μ.

1,560,00 € 156,00 €

Πληροφορίες για τις δημοπρασίες παρέχονται από το Τμήμα Καταστημάτων, στην έδρα του Δήμου στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Μακρή Μαρία, Νηφάκου Χριστίνα ~ Φαίδρα

Τηλέφωνα : 2721-3-60906 – 915 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).