Διακήρυξη για την ανάθεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2022

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2022» με προϋπολογισμό 122.828,20 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και  οι σχετικές μελέτες.

Ο Α/Α συστήματος είναι 149446.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18/01/2022 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Νηφάκου Χριστίνα Φαίδρα