Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 & 2024”

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 & 2024» με προϋπολογισμό 198.110,00 € + 47.546,40 € ( ΦΠΑ 24% ) = 245.656,40 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το ΕΕΕΣ και  η σχετική μελέτη.

Ο Α/Α συστήματος είναι 180202

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12/01/2023 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης

Μελέτη_signed

22PROC011860605