δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο « Εργασίες συντήρησης δικτύου δημοτικού φωτισμού στα εναέρια δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου για ένα έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed (5)