ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_signed

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Δυτικής Μάνης, Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ.Κ. 24022, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. Επικοινωνίας: 27213 60906,60924), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών

που άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού.